Ius Mots Encreuats per Andres COSIALLS 20/9/2012

Crossword - Mots encreuats de Dret Civil III - Drets Reals
Pel Dr. Andrés Miguel Cosialls Ubach (c)

Completa el mots encreuats i fes click a "Comprova" per veure si ho vas fent bé. Si et colapses no hi ha problema: pots fer click sobre"Hint" i obtindràs una lletra gratis (no t'acostumis a fer-ho, eh!!!) Has de fer clic damunt del número que hi ha a la graella, per veure la pregunta que et formulo. Escriu al recuadre i pulsa "Enter".
1     2                   
                    
       3               
      4     5      6         
     7                 
8                      
                    
                    
        9        10        
   11                  12   
13                      
                    
            14          
                    
           15           
        16              
                    
   17                   
                    
                    

Horitzontal:

1. Norma espanyola que reconeix el dret a la propietat privada.
4. Facultat del dret de propietat que implica la translació total o parcial d'aquest dret a una tercera persona.
8. Facultat de consumir, que no d'abusar, sobre una cosa. Forma part de la definició tradicional del dret de propietat.
9. Forma en que la propietat s'ha d'adquirir per a que l'ordenament jurídic (art. 541-1 CCCat i 17 CEu) li atorgui al propietari les facultats inherents a la mateixa.
13. Facultat d'utilització, d'aprofitament. Es recull ja des de l'època dels comentaristes i glosadors com part de la definició del dret de propietat.
14. Percebre els fruits d'aquesta, IUS FRUENDI. L’article 541-3.1 CCCat disposa que els fruits pertanyen als propietaris del bé, llevat que existeixi un dret que n'atribueixi la percepció a una persona diferent.
15. Forma per la qual el propietari pot aprofitar o gaudir de la seva cosa. Es realitza per mitjançant "drets personals", si fossin drets reals seria una manifestació de la facultat de disposició (encara que parcial).
17. Una tercera persona exerceix la facultat per transmetre el seu dret de propietat a una altra persona.

Vertical:

2. Dret real limitat. Pot estar configurada en diferents aspectes: de vol, de pas, d'aqüeducte, entre d'altres.
3. Tipus de legislació que regula de manera tècnicament correcta el dret de propietat. També és un tipus de fruit que no regula el CCCat (ni 541-3 i 541-4, relatius a la propietat, ni a l’article 511-3, relatiu als fruits com bé), però sí al article 357 CC. Són la renda del lloguer dels edificis, el preu de l'arrendament de les terres, import de les rendes perpètues, vitalícies o anàlogues.
5. Dret real per antonomàsia. Es regula al Codi Civil de Catalunya a l'article 541-1 CC
6. Exercici de la facultat que té una tercera persona sobre una cosa consumible.
7. Característica o adjectivació del poder que té el propietari. Globalitat.
10. Manifestació del poder unitari del dret de propietat. Facultat negativa.
11. Tipus de fruit que no regula el CCCat (ni 541-3 i 541-4, relatius a la propietat, ni a l’article 511-3, relatiu als fruits com bé), però sí al article 357 CC. Són aquells fruits que produeixen els predis de qualsevol espècie per raó del cultiu o el treball.
12. Tipus de fruit que no regula el CCCat (ni 541-3 i 541-4, relatius a la propietat, ni a l’article 511-3, relatiu als fruits com bé), però sí al article 357 CC. Són aquells fruits que produeix espontàniament la terra, les cries i els altres productes dels animals.
13. Facultat que integra el contingut del dret de propietat, no és exclusiva ni excloent. No defineix per si mateixa la propietat, encara que sigui la més visible a l'exterior.
16. Aquell constitueix un dret real en la seva cosa, transmetent així a un tercer alguna de les facultats del domini.